BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2019

Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành

Báo cáo tài chính