BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2020 - ĐÃ KIỂM TOÁN

Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán.

Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Bến Thành

Báo cáo tài chính