BÁO CÁO NĂM 2019 - BKS CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TỔNG HỢP BẾN THÀNH

BKS Công ty Cổ phần Văn Hóa Tổng Hợp Bến Thành xin tổng hợp Báo cáo trong năm 2019 như sau:

Báo cáo của HĐQT & BKS